Sorteer op

Algemene voorwaarden van Weblicht Verlichting

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Weblicht Verlichting op alle met Weblicht Verlichting aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Weblicht Verlichting  ingestemd.
1.5 Onder \"Koper\" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Weblicht Verlichting in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Weblicht Verlichting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Weblicht Verlichting en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Weblicht Verlichting is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod Weblicht Verlichting is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende 
de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
een offerte door de koper is getekend en door Weblicht Verlichting is ontvangen ingeval door Weblicht Verlichting een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
de potentiële koper de gegevens heef ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (\"bestelformulier\") aan Weblicht Verlichting via elektronische weg is verzonden en door Weblicht Verlichting is ontvangen.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.5 Koper en Weblicht komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Weblicht Verlichting zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Weblicht Verlichting is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Weblicht Verlichting in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Weblicht Verlichting worden gecorrigeerd.
3.4 Verzend- en administratiekosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzend- en administratiekosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld.
3.5 Verzendkosten voor groothandels kunnen afwijkend zijn. Dit wordt bij het aangaan van een opdracht gecommuniceerd.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
Overboeking, Ideal of rembours zending. Indien u kiest voor verzending onder rembours dan
brengen wij de kosten van een rembourszending (€ 9,95 + € 8,95 in rekening). Wij zijn dit helaas genoodzaakt omdat er nogal eens voor rembours wordt gekozen en vervolgens wordt het pakket niet afgehaald en/ of geweigerd. Dit betekent dat Weblicht Verlichting dan niet alleen voor de rembourskosten maar ook voor de retourkosten (€ 6,75) opdraait.

5. Levering en levertijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Weblicht Verlichting ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.  Weblicht Verlichting kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite . Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Leveringen vinden plaats op de door koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, tenzij een ander afleveradres tijdig door de koper schriftelijk aan Weblicht Verlichting wordt kenbaar gemaakt.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien bij aflevering de verpakking zodanig is beschadigd dat het aannemelijk is dat de inhoud beschadigingen heeft opgelopen, wordt u geadviseerd het pakket bij bezorging niet te accepteren.
6.2 Bij ruiling van het artikel dient u de volgende procedure in acht te nemen;
- ruilen/retouneren binnen veertien (14) dagen na aflevering.
- U dient vooraf  Weblicht schriftelijk op de hoogte te brengen van uw omruiling/ retounering.
- Het artikel dient in de originele (hele) verpakking te worden verpakt.
- Het artikel dient u voldoende gefrankeerde retour te zenden naar: adres wordt u toegezonden. Onvoldoende of ongefrankeerde stukken worden niet geaccepteerd.
- Retouradres is anders dan ons vestigingsadres. Graag contact opnemen met verkoop@weblicht.nl voor het juiste retouradres.
- Lichtslangen die speciaal op maat gemaakt zijn, zijn uitgesloten van ruiling of retour zenden. Dit geldt ook voor TL-buizen die HACCP zijn gemaakt

6.3 Overeenkomsten met consument-kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.
6.4 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Weblicht Verlichting zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument-koper betaalde aankoopbedrag.
6.5 Gebruikte en beschadigde goederen worden nimmer door ons retour genomen. Goederen waarvan de verpakking is beschadigd door Koper worden niet retour genomen.

7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Voor de door Weblicht Verlichting geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
7.2 De aansprakelijkheid van Weblicht Verlichting  is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Weblicht Verlichting.
7.3 Weblicht Verlichting nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.4 In het geval de Koper via Weblicht Verlichting een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
7.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Weblicht Verlichting of de fabrikant zijn verricht;
indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
7.6 De koper is gehouden Weblicht te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Weblicht mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
7.7 Safetytubes vallen niet onder garantie, tenzij deze door Weblicht Verlichting aantoonbaar verkeerd zijn geleverd. 

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Weblicht Verlichting niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectuele eigendom
9.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Weblicht Verlichting haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten., waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Weblicht Verlichting haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10. Persoonsgegevens
10.1 Weblicht Verlichting zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Policy.
10.2 Weblicht Verlichting  neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Weblicht Verlichting  of overeenkomsten gesloten met Weblicht Verlichting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Aangepast 7 november 2023

Weblicht Verlichting
Dorpsstraat 104
1688CJ Nibbixwoud

Vernieuwen
© 2018 - 2024 Weblicht Verlichting | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel